AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

Denominació social: AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAFRUGELL

Nom comercial: OOHX!GEN

Domicili social: C/ BOTINES Nº 26 – 17200 – PALAFUGELL – GIRONA

NIF: G17502907

Telèfon: 693949602

Correu electrònic: hola@oohxigen.cat

Pàgina web: www.oohxigen.cat

Objecte
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LLSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut  que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposa als articles 11 i 16 de la LLSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que els usuaris considerin que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que esdevinguin causes  de força major, catàstrofes naturals, vaga o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els disseny, logotips, text i/o gràfics son propietat del prestador o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament a continguts concrets del lloc web, havent, en tot cas, de redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: hola@oohxigen.cat

Veracitat de la informació i menors d’edat

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A tals efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAFRUGELL permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers. Quant a l’ús dels serveis d’aquest lloc web, els menors d’edat han d’obtenir sempre,prèviament,el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als que accedeixen els menors correspon a aquests, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat no siguin infalibles, son d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte del lloc web
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a bons costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos a tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el seu normal ús d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la Resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals Espanyols.