Ara, comprar a Palafrugell moohla més que mai!

La teva fidelitat té premi. Acumularàs Oohx!euros a la teva targeta que podràs canviar en les teves futures compres.

Registra’t
de forma gratuïta!

Vols ser un Moohler?

Descobreix tots els teus avantatges!

  1. Rep gratificacions dels comerços i negocis adherits en forma d’Oohx!euros i acumula’ls per les teves futures compres. L’1% del valor del tiquet de compra quedarà bonificat a la teva targeta Moohla! i el podràs descomptar quan vulguis i on vulguis en les teves properes compres.
  2. Podràs descomptar tots els Oohx!euros acumulats a la teva targeta en qualsevol dels negocis adherits a la plataforma Moohla! Els teus Oohx!euros no tenen caducitat.
  3. Descarrega’t l’app Moohla! de forma gratuïta des de Google Play o App Store i consulta les promocions dels comerços i negocis adherits, el llistat dels mateixos, els Oohx!euros acumulats, etc.
  4. Configura la recepció dels missatges amb promocions i campanyes que rebis d’Oohx!gen i de tots aquells comerços on hagis estat client.

I que passa si no tinc la targeta física?

Res, no passa res. Podràs identificar-te al teu comerç de múltiples maneres:

  • Amb la targeta Moohla! si la tens
  • Amb el teu nom, el número de telèfon o el teu DNI
  • Amb l’app gratuïta

Demana al teu comerç o negoci que fidelitzin la teva compra amb la targeta Moohla! una vegada la tinguis, tot són avantatges.

I com puc canviar els meus Oohx!euros?

Molt fàcil, quan hagis fet la teva compra, presenta la teva targeta Moohla! o identifica’t amb el nom o el DNI i el comerç /negoci aplicarà la fidelització al teu compte. Podràs canviar quan vulguis i en qualsevol dels negocis adherits a Moohla! els teus Oohx!euros reduint el valor del tiquet de la teva compra.

I quins són els negocis adherits a Moohla!?

Tots els negocis adherits a la plataforma estan identificats amb el distintiu corresponent amb el logotip de Moohla!, però a part podràs consultar-los des de l’app. Els teus Oohx!euros els podràs canviar en diferents sectors, perquè Oohx!gen és plural i Moohla molt!

Moohla registrar-se! Fes-ho!

Registra’t a la plataforma Moohla! a través d’aquest formulari. Entrega aquest formulari al teu comerç/negoci de confiança adherit a la plataforma o directament a Oohx!gen per tal que et donin d’alta a la plataforma. Una vegada creat el teu compte Moohla!, començaràs a acumular Oohx!euros amb les teves compres que podràs utilitzar per pagar les teves futures compres en tots els comerços adherits.


CONDICIONS GENERALS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER A TITULARS PRÈVIA: DEFINICIONS COMPTE MOOHLA!: és un servei d’Oohx!gen Palafrugell que utilitza una plataforma pròpia de Fidelización Moneder SLU (en endavant Moneder SLU) amb CIF núm. B67204396 , amb domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560). La informació de la PLATAFORMA es pot consultar a www.moneder.cat. COMPTE MOOHLA!: és d’ús personal i intransferible pel seu titular, als qui permet obtenir, acumular i gestionar moneda Oohxieuros emesa pels negocis o grups de negocis adherits a la PLATAFORMA DE FIDELITZACIÓ MOOHLA!

  • Moneda MOOHLA!: és una moneda virtual que emet, defineix i configura cada negoci o grup de negocis adherits a la PLATAFORMA DE FIDELITZACIÓ MOOHLA!, els qual li atorguen una validesa que pot ser equivalent a un import en euros per a pagar properes compres, punts intercanviables per regals o una altra validesa que puguin definir. Els negocis o grups de negocis que emetin monedes Moohla! entre els titulars del COMPTE MOOHLA! seran els únics responsables de donar-li validesa segons l’hagin definit i configurat.

Els negocis o grups de negocis podran configurar la moneda Moohla! que emetin amb diferents paràmetres incloent: Mode d’obtenció: un percentatge de l’import de la venda o d’una part de la venda o qualsevol altre mode d’obtenció que es pugui parametritzar. Validesa: quins negocis o grups de negoci atorguen validesa i/o accepten la moneda moneder que emetin. Equivalència: poden equivaldre a euros que es poden utilitzar per a pagar part d’una compra futura, punts intercanviables per regals o qualsevol altre equivalència que es pugui parametritzar. Caducitat: nombre de dies, mesos o anys a partir dels quals la moneda Moohla! acumulada perd el seu valor si el client no l’ha utilitzada dins el període. Transferència: opció que sigui transferida entre titulars o entre titulars i negocis. Els titulars podran consultar els paràmetres configurats per a cada moneda Moohla! definida a la pàgina web www.moneder.cat.

  • Identificació de titular: Per a rebre Moneda Moohla!, els negocis podran identificar el titular d’un COMPTE MOOHLA! mitjançant qualsevol dels sistemes que permeti la PLATAFORMA MOOHLA!: targeta de fidelització vinculada al COMPTE MOOHLA!, app de Moohla!, número de DNI, número de telèfon, o altres sistemes que es puguin implantar en el futur.
  • Titulars: Les persones físiques majors d’edat que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors d’edat prèvia autorització dels seus pares o tutors, que posseeixin un COMPTE MOOHLA!, i hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d’ús i funcionament. Per norma general, els registres o accessos a través de la APP o de la Intranet Moneder s’ha de realitzar acceptant les condicions generals d’ús.

Els comerciants i GRUP DE NEGOCIS adherits a la PLATAFORMA MOOHLA! Exigirán l’acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MOOHLA! juntament amb el menor i han de gestionar l’ús del mateix, eximint als comerciants, al GRUP DE NEGOCIS i a la PLATAFORMA MOOHLA! de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

PRIMERA.- La PLATAFORMA MONEDER està gestionada per Moneder SLU, que serà la que facturarà les seves llicències i serveis al grup de negocis o negocis contractants.

SEGONA.- Els negocis i el grup de negocis s’obliguen a fer un bon ús de la Plataforma Moohla! i a complir tots els punts d’aquest contracte. En concret, utilitzarà el software i hardware que la Plataforma Moneder posi a la seva disposició complint l’objectiu pel qual han estat dissenyats.

Respecte a les eines de comunicació i de contacte amb els clients, els negocis i el grup de negocis s’obliguen a utilitzar-les per a promocionar el seu negoci, productes i serveis segons les regles de la bona fe. Els negocis i el grup de negocis s’obliguen a mantenir confidencialitat sobre les dades que pugui obtenir dels seus clients.

TERCERA.- Els negocis i els grup de negocis s’obliguen a tenir correctament configurats els paràmetres que es poden personalitzar per al seu negoci a la Plataforma Moohla!, entre les quals es troben les dades del seu negoci; les monedes Moohla! que emetin o acceptin; així com les promocions (en el supòsit que en vulgui oferir); entre d’altres.

QUARTA.- Per a tots els clients que s’identifiquin com a titular d’un COMPTE MOOHLA! mitjançant qualsevol dels sistemes que permeti la PLATAFORMA MONEDER (targeta de fidelització vinculada al COMPTE MOOHLA!, app de moneder.cat, número de DNI, número de telèfon, o altres sistemes que es puguin implantar en el futur); el comerciant s’obliga a utilizar la PLATAFORMA MOOHLA! per a entregar-los moneda Moohla! i a donar-li validesa segons els paràmetres que prèviament hagi configurat (mode d’obtenció, validesa, equivalència, caducitat,… entre d’altres).

Es responsabilitat única del negoci o grup de negocis complir amb els compromisos adquirits amb els titulars respecte els paràmetres i/o definicions de les monedes moneder que posin en circulació.

CINQUENA.- La PLATAFORMA MOOHLA! registrarà de forma automàtica tots els moviments de moneda i evolucions de saldo. Els negocis i grups de negocis, així com els titulars, tindran accés a través de la intranet de la PLATAFORMA MOOHLA! als moviments registrats amb les monedes Moohla! que hagin rebut o entregat.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació de les seves monedes Moohla! haurà de comunicar-ho al negoci on les va rebre. En tots aquests casos, la responsabilitat de la PLATAFORMA MOOHLA! es limita a esmenar l’error quan el titular del COMPTE MOOHLA! acrediti de manera fefaent que el negoci ha reconegut i esmenat l’anomalia.

SISENA.- Si un negoci o grup de negocis es vol donar de baixa de la Plataforma Moohla!, ho haurà de comunicar amb (3) tres mesos d’antelació. Durant aquest temps el negoci haurà d’informar a tots els titulars que hagin estat clients del negoci o grup de negocis que en donar-se de baixa de la PLATAFORMA MOOHLA! es retiraran de la circulació totes les monedes Moohla! que hagin emès i que li hagin atorgat validesa amb exclusivitat.

Si un negoci o grup de negocis es dona de baixa sense complir algunes de les condicions d’aquest contracte (comunicació amb tres mesos d’antelació, complir amb els compromisos adquirits amb els titulars respecte els paràmetres i/o definicions de les monedes Moohla! que posin en circulació, entre d’altres) serà responsabilitat exclusiva del negoci o grup de negocis de respondre totes les queixes o reclamacions dels titulars que disposessin de les monedes Moohla! que es retirin de la circulació, derivades de l’incompliment de les esmentades condicions.

SETENA.- El present contracte d’utilització de moneda moneder per al negoci prevaldrà per sobre de qualsevol altre contracte que el negoci pugi signar amb altres empreses o grups de negocis en relació a la Plataforma Moohla!.

VUITENA.- La plataforma de fidelització Moohla! permet registrar i mantenir clients que hagin acceptat les condicions d’ús definides per Oohx!gen Palafrugell.

Oohx!gen és la titular de les dades dels clients i la responsable de complir amb la llei de protecció de dades RGDP. Les entitats contractants i comerços associats poden utilitzar les dades dels clients amb els objectius de que preveu la plataforma. En aquest sentit, els clients que accepten les condicions d’ús, accepten expressament que les seves dades siguin cedides a qualsevol entitat o establiment on el client hagi comprat. Ara bé, això no eximeix a als negocis i grups de negocis de la responsabilitat d’utilitzar les dades dels clients només amb els objectius de que preveu la plataforma.

Moneder SLU en un proveïdor de serveis responsable de mantenir de forma segura les dades dels clients subministrades per l’entitat contractant. Oohx!gen serà la responsable de complir amb els requisits de la llei de protecció de dades RGDP i requerir a Moneder de firmar un document de confidencialitat sobre les seves dades.

NOVENA.- El negoci accepta que els titulars d’un COMPTE MOOHLA! puguin rebre o entregar moneda Moohla! encara que el titular no s’hagi donat d’alta en el seu negoci o grup de negocis.

DESENA.- Les dades de les persones beneficiàries i dels titulars o interlocutors dels establiments es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Oohx!gen Palafrugell. Podran consultar informació addicional i detallada sobre la Política de protecció de dades a www.oohxigen.cat.

L’objectiu i essència d’un COMPTE MOOHLA! és que pugui ser utilitzat en tots els negocis adherits al sistema de fidelització i per això el titular d’un COMPTE MOOHLA! autoritza necessàriament i expressament a la PLATAFORMA MMOHLA! a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als negocis adherits o els grups de negocis adherits on es faci ús del COMPTE MOOHLA!, amb la mateixa finalitat d’obtenir, acumular i gestionar moneda Moohla!, així com, la comunicació directa als titulars del COMPTE MOOHLA! d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els negocis i serveis adherits.

Moneder SLU tractarà les dades en qualitat d’encarregat del tractament en els termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. El tractament per part de Moneder SLU comportarà únicament la recepció de les dades, l’allotjament, la custòdia, realització de còpies de seguretat i la transmissió, operacions que s’efectuaran en sistemes propis o responsabilitat de Moneder SLU.

Així mateix, totes les dades proporcionades pel client o titular del COMPTE MOOHLA! serán tractades amb la màxima cura tant per Moneder SL com per Oohx!gen Palafrugell, com pel Negoci que hi tingui accés, segons la normativa sobre protecció de dades personals i només amb els objectius que preveu la PLATAFORMA MOOHLA!.

En tot moment els negocis, grups de negocis adherits, la PLATAFORMA MOOHLA! i Oohx!gen Palafrugell donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, el titular del COMPTE MOOHLA! pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals adreçant-se a Oohx!gen Palafrugell.

Podran consultar informació addicional i detallada sobre la Política de protecció de dades a www.oohxigen.cat

En el cas que el titular del COMPTE MOOHLA! desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un negoci específic o grup de negocis adherit específic es podrà donar de baixa des de la pàgina web de www.moneder.cat , o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els blocs publicitaris que el titular del COMPTE MOOHLA! pugui rebre. En el cas que les dades facilitades siguin d’un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d’us i funcionament, sent l’únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

ONZENA.- La PLATAFORMA MOOHLA! està mantinguda i gestionada per Moneder SLU. Els drets sobre tots els continguts de la PLATAFORMA MMOHLA! (entre d’altres, textos, àudio, imatges, vídeo, software, disseny i signes identificatius) així com l’estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària són titularitat de Moneder SLU i estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Aquests drets inclouen, a títol merament enunciatiu, els de fixació, reproducció, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació. En cap cas l’accés a la PLATAFORMA MOOHLA! implica cessió, transmissió, o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

DOTZENA.- Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús del COMPTE MOOHLA!, les parts es sotmetran expressament davant la AEPD, com tambè als Jutjats i Tribunals Espanyols. Espanyols.