POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAFRUGELL (OOHX!GEN)
CIF: G17502907
Domicili: C/ BOTINES, Nº 26 – 17200 – PALAFUGELL – GIRONA
Telèfon: 693949602
Correu electrònic per a comunicacions en matèria de protecció de dades: hola@oohxigen.cat

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, donant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L’Entitat podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran complementar-se amb l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. El nostre delegat de protecció de dades

LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb CIF. B55261804. El telèfon de contacte és 625459540 i el correu electrònic: info@lopdmontoliu.es

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personal respon a les següents finalitats:

– Facilitar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra entitat i que es detallen en aquest lloc web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost / comanda i/o firma d’un contracte mercantil.

– Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats referents a la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

-Participar a sortejos relacionats amb l’entitat.

2.1. Termini de manteniment de les seves dades

Guardarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En ambdós casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

  1. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

A l’emplenar els formulari, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Entitat a través de les adreces de correu habilitades a tal efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitat indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recaptes pertanyen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com la direcció IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Amb el nostre compromís de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han pres les mesures de caire tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

  1. CESSIÓ DE DADES

No es preveu cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els quals una autoritat judicial ens ho requereixi.

  1. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, que seran únicament conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, té els següent drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i tanmateix, a revocar el consentiment atorgat. A més, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seu drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formular per a l’exercici del seu dret escollit. Opcionalment, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional quant als seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets son el telèfon 693949602 i el correu electrònic: hola@oohxigen.cat. Recordi acompanyar una còpia del document que ens permeti identificar-lo.

  1. CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Tanmateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, emplenant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto” està donant el consentiment exprés per enviar-li a la seva direcció de correu electrònic, telèfon o qualsevol altre mitjà electrònic l’enviament d’informació sobre l’Entitat.